Côn chuyển vuông tròn

Côn chuyển từ dạng ống vuông sang ống tròn để kết nối với ống gió mềm hoặc ống gió cứng tròn xoắn.